Συμβουλευτικές & εκπαιδευτικές υπηρεσίες Marketing

services

Γιατί & πώς δουλεύουμε μαζί

Γιατί

Όλα τα έργα είναι σημαντικά. Μικρά, μεσαία, μεγάλα.
Ο συντονισμός με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε έργου είναι άμεσος.
Η αποσαφήνιση των: γιατί, τι, πότε, που, πώς, πόσο, των δράσεων ανάπτυξης, marketing και επικοινωνίας της εταιρείας που θα ανατεθούν είναι διεξοδική.
λύσεις που προτείνονται είναι τεκμηριωμένες και πάντα συμβατές με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρείας.

Πώς

Ανεξάρτητα ή μαζί με άξιους συνεργάτες, όπου βρίσκονται και τα έργα.
Η επιμέλεια της εφαρμογής των επιλεγμένων δράσεων ανάπτυξης, marketing και επικοινωνίας είναι επίσης κομμάτι της συνεργασίας μας, εφόσον ζητηθεί.
Η συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησης στη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων ανάπτυξης, marketing, επικοινωνίας και εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται συστηματικά ή όποτε υπάρχει ανάγκη.

Ένας εξωτερικός συνεργάτης, που λειτουργεί όμως ως ένα εσωτερικό τμήμα ανάπτυξης, marketing & επικοινωνίας.

Παρακάτω ενημερωθείτε αναλυτικά για τις συμβουλευτικές & εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες

Marketing, Επικοινωνίας & Ανάπτυξης
 • Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης της επιχείρησής σας
 • Σχεδιασμός και επιμέλεια έρευνας αγοράς και έρευνας marketing
 • Ανάπτυξη και βελτίωση της εταιρικής οργάνωσης και δομής για να εξυπηρετήσει την ανάπτυξη
 • Στελέχωση και οργάνωση Τμήματος Marketing
 • Εκπόνηση Marketing Plan
 • Σχεδιασμός στρατηγικής branding
 • Σχεδιασμός στρατηγικής online & offline επικοινωνίας
 • Επιμέλεια υλοποίησης των προγραμμάτων ανάπτυξης, marketing & επικοινωνίας, εφόσον ζητηθεί
 • Υποστήριξη της οργανωτικής δομής στην εφαρμογή των δράσεων ανάπτυξης. Εκπαίδευση εργαζομένων και ατομικό coaching στις θέσεις εργασίας που το έχουν ανάγκη
 • Startup coaching

Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης ή συμμετοχή σε ανοικτά προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης άλλων φορέων. Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιάζεται με βάση τους επιμέρους στόχους και τις εκάστοτε ανάγκες, αποσκοπεί στη βιωματική μάθηση και γίνεται με μαθητοκεντρική προσέγγιση και δημιουργική χρήση εκπαιδευτικών μέσων. Τα κυριότερα γνωστικά αντικείμενα είναι:

 • Αρχές Marketing
 • Στρατηγική Marketing
 • Marketing Plan
 • Αρχές επικοινωνίας
 • Στρατηγική επικοινωνίας
 • Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Marketing | Integrated Marketing Communications
 • Επικοινωνία Above the Line | Διαφήμιση
 • Ενέργειες Below the Line | Προώθηση πωλήσεων, Direct Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Events
 • Social Media Marketing
 • Συμπεριφορά καταναλωτή
 • Εξυπηρέτηση πελάτη
 • Αποτελεσματική παρουσίαση
 • Ανάπτυξη πελατοκεντρικής εταιρικής κουλτούρας
 1. Μητρώο εκπαιδευτών ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ
 2. Μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια ΕΟΠΠΕΠ
 3. Μητρώο δυνητικών συνεργατών εκπαιδευτών και συντονιστών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΙΝΣΕΤΕ